35th Floor, Tokyo Opera City Tower 3-20-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Phone +81-3-5333-6789
Directly connected from Keio Shin-sen Hatsudai Station